PPBL ఫాస్ట్‌ట్యాగ్: 5 ప్రత్యేక ప్రయోజనాలు

ఫిబ్రవరి2021లోభారతప్రభుత్వం (GOI) తప్పనిసరిచేసినప్పటినుండిభారతదేశంలోనాలుగుచక్రాలవాహనాలకోసంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లస్వీకరణవేగంగాపెరిగింది.దేశవ్యాప్తంగాజాతీయరహదారులవద్దఉన్నటోల్ప్లాజాలవద్దపొడవైనక్యూలుమరియుట్రాఫిక్జామ్‌లుగణనీయంగాతగ్గడానికిదారితీసింది.

కస్టమర్లకుఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లనుఅందించేఅనేకబ్యాంకులుఉన్నప్పటికీ,నేషనల్పేమెంట్స్కార్పొరేషన్ఆఫ్ఇండియా (NCPI) మరియునేషనల్హైవేస్అథారిటీఆఫ్ఇండియా (NHAI)చేనియంత్రించబడేసాంకేతికతనుముందస్తుగాస్వీకరించినస్వదేశీపేటీఎంపేమెంట్స్బ్యాంక్లిమిటెడ్ (PPBL) ఈసెగ్మెంట్‌లోఅగ్రగామిగాఉంది.

ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లురేడియోఫ్రీక్వెన్సీటెక్నాలజీడివైజ్ (RFID)నిఉపయోగించివాహనంపైట్యాగ్‌నిగుర్తించి, లింక్చేయబడినడిజిటల్వాలెట్నుండిటోల్ట్యాక్స్మొత్తాన్నిసజావుగాతీసివేస్తాయి, అంతకుముందుటోల్ప్లాజాలవద్దపెద్దజాప్యాలకుదారితీసినమాన్యువల్సేకరణఅవసరాన్నిపూర్తిగాతొలగిస్తుంది.

రోల్‌అవుట్అయినప్పటినుండి, పేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్1.3కోట్లకుపైగాఇష్యూలతోకస్టమర్‌లలోఅత్యంతప్రాధాన్యఎంపికగాఉంది, బ్యాంక్సజావుఆన్‌బోర్డింగ్, ఇన్‌స్టంట్యాక్టివేషన్మరియుఉన్నతమైనకస్టమర్కేర్సపోర్ట్‌పైదృష్టిసారిస్తుంది.1 కోటికంటేఎక్కువపేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లనుజారీచేసినమైలురాయినిసాధించిదేశంలోPPBL మొదటిబ్యాంక్‌గాఅవతరించడంఇక్కడప్రస్తావించదగినవిషయం.

అక్కడచెప్పినతరువాత, పేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌నిఉపయోగించడంవల్లఇక్కడటాప్5ప్రయోజనాలుఉన్నాయి:

  1. సులభ కొనుగోలు&ఫాస్ట్యాక్టివేషన్:కస్టమర్‌లుఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌కొనుగోలుపైక్లిక్చేయడంద్వారాయాప్ద్వారాతమవాహనంకోసంపేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌నిసులభంగాపొందవచ్చు.వారుచేయాల్సిందల్లావాహనంరిజిస్ట్రేషన్నంబర్‌నునమోదుచేసి, RCచిత్రాలనుఅప్‌లోడ్చేయడం.ఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌కొనుగోలుసమయంలోఅందించినడెలివరీచిరునామాకుడెలివరీచేయబడుతుంది.దేశంలోనిచాలాప్రధానటోల్ప్లాజాలదగ్గరకస్టమర్లుపేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లనుకొనుగోలుచేసేఅవకాశంకూడాఉంది.పోటీదారులతోపోలిస్తేపేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లువేగవంతమైనయాక్టివేషన్సమయాన్నికలిగిఉంటాయిమరియుకస్టమర్‌లుదానినిస్వీకరించినక్షణంనుండిఉపయోగించవచ్చు.
  • దేశంలోఅతిపెద్దటోల్ప్లాజాలకొనుగోలు:నేషనల్ఎలక్ట్రానిక్టోల్కలెక్షన్ (NETC) ప్రోగ్రామ్కోసంPPBL టోల్ప్లాజాలనుఅతిపెద్దకొనుగోలుదారు, ఇదిఇంటర్‌ఆపరబుల్దేశవ్యాప్తంగాటోల్చెల్లింపుపరిష్కారాన్నిఅందిస్తుంది.జాతీయమరియురాష్ట్రరహదారులపైఉన్న 280 టోల్ప్లాజాలనుడిజిటల్‌గాటోల్ఛార్జీలనువసూలుచేయడానికిబ్యాంక్ప్రారంభించింది.
  • టోల్చెల్లింపులకువన్-స్టాప్సొల్యూషన్:బ్యాంక్‌లుజారీచేసేఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌లమాదిరిగాకాకుండా, పేటీఎంFASTagవినియోగదారులుబహుళరీఛార్జ్‌లనుఎంచుకోవాల్సినఅవసరంలేదనినిర్ధారించడానికిపేటీఎంవాలెట్‌కిలింక్చేయబడింది.రీఛార్జ్చేయడానికిఏప్రత్యేకఖాతాకుయాక్సెస్అవసరంలేకుండానేవినియోగదారులునేరుగాపేటీఎంవాలెట్నుండిచెల్లించవచ్చనిదీనిఅర్థం.
  • టోల్ఖర్చులసజావు ట్రాకింగ్: పేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్కస్టమర్‌లువారిటోల్ఖర్చులన్నింటినీట్రాక్చేయడాన్నిసులభతరంచేస్తుంది. టోల్చెల్లింపులకోసంపేటీఎంఫాస్ట్‌ట్యాగ్‌నిఉపయోగించేఎవరైనాచెల్లింపుచేసినప్రతిసారీయాప్‌లోనోటిఫికేషన్‌లుమరియుSMS నోటిఫికేషన్‌లనుఅందుకుంటారు. టోల్చెల్లింపులకోసంపొందినఖర్చులువినియోగదారులపేటీఎంపాస్‌బుక్‌లలోకూడాకనిపిస్తాయి.
  • 5)     ఉన్నతమైనకస్టమర్వివాదపరిష్కారవిధానం:చివరిదికానీ తక్కువేమీ కాదు, PPBL వేగవంతమైనపరిష్కారంపైదృష్టిసారించినసమర్థవంతమైనకస్టమర్వివాదపరిష్కారయంత్రాంగాన్నికూడాకలిగిఉంది.ఇదితప్పుగా ఉన్నతగ్గింపులనువెంటనేగుర్తించడంలోసహాయపడుతుందిమరియుఅదనపుఛార్జీలనురివర్స్చేయడానికిక్లెయిమ్‌లనుపెంచుతుంది.ఉన్నతమైనవివాదనిర్వహణప్రక్రియఅన్నికస్టమర్ఫిర్యాదులను, అసోసియేట్టోల్లావాదేవీలుమరియుటోల్ప్లాజాలులేవనెత్తినసమస్యలనుఅన్నికస్టమర్ఫిర్యాదులనుత్వరగాపరిష్కరించడానికిపూర్తిగాఆడిట్చేస్తుంది.